Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. rugsėjo 22 d. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius švenčia Kunigystės šventimų 30-ties metų jubiliejų. Padėkos šv. Mišios 18.00 val. bazilikoje

Paskelbta: 2021-09-21

„ Pasitikėk VIEŠPAČIU, ir jis tau padės“ ( Pat 20,22)


Mielas monsinjore Vytautai,

kunigiškoje tarnystėje Viešpats mus kviečia būti šviesa paklydusiems, gaiviu vandeniu pavargusiems, duona nusilpusiems. Liudyti gelbstinčią ir nesibaigiančią Dievo meilę – tai šventimų galia mums patikėta kunigo misija.

Sveikindamas Kunigystės šventimų 30-ies metų jubiliejaus proga dėkoju už tarnystę ir linkiu visada išlaikyti pasitikėjimą ištikima Dievo globa.

Tepadeda Viešpats ištikimai vykdyti Jam duotą pažadą – nešti žmonėms paguodą, viltį ir džiaugsmą, tesuteikia jėgų ir drąsos uoliai liudyti savo pašaukimą, į ateitį žvelgti su krikščionišku džiugesiu bei viltimi!

Su ganytojiškuoju palaiminimu – Kęstutis KĖVALAS ,  Kauno arkivyskupas metropolitas


30 metų KUNIGYSTĖS sukaktis, didelė Dievo dovana tau ir žmonijai. Sveikinu, džiaugiuosi, laiminu ir meldžiuosi. Stiprybės Tau. Aleliuja!!!

                                                                     J. E. Eugenijus BARTULIS,  Šiaulių vyskupas


30 metų Kristaus vynuogyne! Kiek daug įdėta triūso, širdies ir meilės, kad Jums pavestieji tikrai būtų laimingi. Neabejoju, kad parapijiečiai Jums dėkingi už tai, tačiau geriausiai ir teisingiausiai įvertins tik vynuogyno Šeimininkas. Jums asmeniškai ir visiems kurso draugams iš širdies linkiu: ir toliau su jaunatvišku uolumu ir pirmąja meile sėkmingai darbuotis dieviškosios Apvaizdos skirtuose baruose.

                                Maldos vienybėje Dvasios Tėvas, mons. St. Brazdeikis,  Telšiai, 2021 m. rugsėjo 22 d.


Jūsų Prakilnybe klebone, mons. Vytautai Grigaravičiau,

dėkojame Jums, kad jau trisdešimt metų liudijate Prisikėlusiojo Kristaus šviesą. Meldžiame, kad Viešpats laimintų Jūsų žingsnius.

Tesutvirtina Jis Jūsų užsidegimą, tesuteikia ištvermės, stiprybės ir gausiai telaimina!

Kunigystės šventimų 30-čio proga Jus nuoširdžiai sveikina tarnaujantys

ir besidarbuojantys Kristaus Prisikėlimo parapijoje


Raudoną ašarotą rožę / Aš klausinėjau paslapties:/ Iš kur ėmei tą spalvą, grožį? /Iš kur esi išties? /Esu pavasario dvelkimas,/ Prausiaus – po Kryžiumi – rasa,/ Aš – Rojaus gyvas palikimas, /Aš – kraujas mylinčios širdies... /Ir MEILEI priklausau visa!  (Lacrima)

O TĖVE, Dėkojame Tau, kad leidai išaušti šiai dienai! Dėkojame Tau už Jėzaus ir mūsų Kunigą Vytautą, Už visas Jo paaukotas šv. Mišias, pakrikštytus kūdikius, išpažintyje mums atleistas nuodėmes Tavo Vardu, už sutuoktus meilei ir šeimai, už palaiminimus ant palenktų galvų, už dvasinį daigą turinčius grūdus, palaimintus, prieš juos užberiant žeme kapuose.

Dėkojame už maldą, kuria Jis mus lydi kiekvieną dieną, už tėvišką žvilgsnį, o dažnai ir ašaras paslėptas širdyje ir už džiaugsmo prošvaistes, matant savo žmonių meilę Dievui ir artimui.

O Dieve, mes dėkojame už mūsų Kunigą,  Kleboną, Monsinjorą, Tėvą Vytautą! Kunigas – daugiau negu Angelas, nes Angelas negali konsekruoti, atleisti nuodėmių, negali krikštyti. Štai, mes turime Kunigą, kuris švenčia 30- ties metų Kunigystės Jubiliejų!

Jėzus sulaukęs 30-ties, išėjo į didžiąją misiją – atpirkti pasaulio; skelbti Evangeliją; kentėti ir mirti ant kryžiaus... Viešpaties malonė testiprina Jus kelyje į kalną, kuris taps vis statesnis ir skausmingesnis, bet švytintis Prisikėlimo džiaugsmu. Mes – Jūsų mažutėliai – sveikiname, lydime malda, pagarba ir meile. Išlikite PRISIKĖLIMO šaukliu!

Jus mylintys žmonės iš mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnytėlės

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021