Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

KRISTAUS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS INSTITUCIJOS KVIEČIA

Paskelbta: 2022-06-02
Mieli parapijiečiai,  kviečiame įsijungti į parapijos institucijų veiklą


Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija,


Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, procesijų dalyviai, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyksta dvasiniai pokalbiai su kunigu.


 PARAPIJOS PASTORACINĖ TARYBA
Dvasios vadas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, Aldona Narušienė tel.: 8 37 229222; 8 687 96 904.
KATECHETIKOS METODINIS CENTRAS
Tikybos mokytojų ir katechetų veikla – M. Kaunietienė, tel. 861574481, Dvasios vadovas mons. V. Grigaravičius
SAKRAMENTINIS GYVENIMAS. ĮKRIŠČIONINIMO SAKRAMENTAI
Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui – zakr. I. Mieliulis, tel.867081345
Katechezė Pirmos Komunijos vaikų tėvams – diakonas Benas Ulevičius, tel. 86717399
Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui – tik. mokyt. G. Litvaitienė, tel. 864126627, kun. S. Bitkauskas
Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams – tik. mokyt. G. Litvaitienė, tel. 864126627 ; Daiva Butkevičienė, tel. 867842675, mons. V. Grigaravičius
Alfa kursai – past. tarybos narus P. Martinaitis, tel. 861463709 Jaunavedžių ruošimas Santuokos sakramentui – mons. Vytautas Grigaravičius, tel. 8 687 96 904
CARITATYVINĖ IR SOCIALINĖ VEIKLA
Parapijos Caritas – Jūratė Matikovienė, tel.8 676 38 333, kun. Nerijus Pipiras
Pagalbos namuose tarnyba – Jūratė Matikovienė, tel. 8 676 38 333
Caritas valgykla – Rita Veličkienė, tel. 8 615 15 890, mons. V. Grigaravičius
Parapijos socialinės pagalbos centras – Jūratė Matikovienė, tel. 8 676 38 333
Žaliakalnio vaikų ir dienos centras – ses. Liudvika, tel. 8 652 37 721, kun. Nerijus Pipiras
ŠEIMŲ SIELOVADA
Parapijos šeimų bendruomenė – Alfredas Rimidis, tel. 8 688 438 88, mons. Vytautas Grigaravičius
Jaunų šeimų ratelis – ses. Ramutė Budvytytė, tel. 8 687 882 23, diak. dr. Benas Ulevičius
JAUNIMO SIELOVADA Damijono maldos grupė – Domas Raižys , tel. 8 676 66 388 , kun. Sigitas Bitkauskas
Parapijos jaunimas – G. Litvaitienė, tel. 8641 266 27
Mininstrantai – kun. S. Bitkauskas
KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ IR MALDŲ GRUPIŲ SIELOVADA
Adoruotojų prie Švč. Sakramento grupė – Valerija Lietuvnikienė tel. 8 651 97 756, kun. Nerijus Pipiras
Biblijos studija ir Šv. Rašto skaitovų grupė – Birutė Vasylienė, tel. 8 647 41 106, kun. Algis Akelaitis
Gyvojo Rožinio grupė – Valerija Lietuvnikienė tel. 8 651 97 756, kun. Nerijus Pipiras
Šiluvos Švč. M. Marijos draugija – Danutė Ševeliovienė, tel. 8 628 84 371, kun. Nerijus Pipiras
Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ – Lilija Ivaškevičiūtė, tel. 8 612 09 477, mons. V. Grigaravičius
Kolumbo riterių grupė – Germanas Balkus, tel. 8 685 60 309, mons. V. Grigaravičius
LITURGINIS GIEDOJIMAS
Sumos choras „In Vivo Dei“, "Gloria Dei" – Ramūnas Baranauskas, tel. 8 609 72 190 , mons. V.Grigaravičius „Prisikėlimo“ choras – Vitas Gruzinskas, tel. 8 680 80 400
Kamerinis ansamblis „Pastoralės giesmė“, – Nijolė Jautakienė, tel. 8 603 05 493, kun. R. Pukenis
ŽINIASKLAIDA, INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA PARAPIJOJE
Parapijos laikraštis „Prisikėlimas“ – mons. Vytautas Grigaravičius, redkolegijos nariai: Jūratė Matikovienė, Vitas Lendraitis, Vilius Misevičius, Aleksandra Bancevičienė, Dalė Starkutė, kun. Nerijus Pipiras, Paulius Martinaitis.
Internetinė svetainė www.prisikelimas.lt – parapijos referentė Aldona Narušienė, tel. 8 37 22 92 22

Sielovada pranciškonių vienuolyne – ses. vyr. Karolina, tel. 867545641, mons. Vytautas Grigaravičius
Sekmadienio popietės – E.Stancikas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021