Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pas Viešpatį iškeliavo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narė RIMUTĖ LIPŠIENĖ (1943 02 12 – 2021 02 28)

Paskelbta: 2021-03-01

 

Sustoja laikrodžio rodyklės, ištirpsta tas beprasmis triukšmas... Tuomet jau kalba ne taisyklės, o Dievo meilės artuma (prel. V. S. Vaičiūnas)

Sekmadienį į gailestingojo Dievo Tėvo namus iškeliavo Rimutė Lipšienė: ligoninėje užgeso jos gyvybė dėl patirto insulto. Su liūdesiu ir malda išgyvename šią netikėtą netektį.

Nuoširdžiai užjaučiame Rimutės dukrą Valdonę, jos šeimą, artimuosius, meldžiame visiems Dievo paguodos ir dvasios stiprybės.

Netekome Pastoracinės tarybos narės,  parapijos spaudos atstovės, parapijos pagyvenusių žmonių sambūrio “Senjorai” mylimos vadovės, mūsų bažnyčios istorijos žinovės, bazilikos ekskursijų vadovės, energingos, jautrios, visuomeniškos, gyvenimą ir žmones mylinčios moters, katalikės motinos, močiutės.

Rimutė Lipšienė gimė 1943 m. vasario 12 d. Raseinių rajone, Mankūnų kaime, praktikuojančioje katalikų šeimoje. Ji nuo mažumės buvo mokoma tikybos tiesų, sekmadieniais lankė bažnyčią. Dar jaunystėje netekusi tėčio, liko gyventi su mama, kaip pati sakydavo, „reikėjo kabintis gyvenimą“.

Jos gyvenimo kelias atskleidžia ją kaip įvairiapusišką, viskuo besidominčią, prasmės ieškančią, talentingą asmenybę.

R. Lipšienė baigusi Skaudvilės vidurinę mokyklą, įstojo į Šiaulių medicinos mokyklą, kurią baigusi pradėjo dirbti Klaipėdos miesto greitosios medicinos pagalbos felčere.

1973 metais baigė Vilniaus universitetą ir įgijo filologijos specialybę.Neakivaizdžiai studijuodama savo žurnalistinį kelią pradėjo Kretingos rajono laikraštyje „Švyturys“.

Persikėlusi gyventi į Kauną, iki 1976 metų dirbo tuometiniame Valstybiniame istorijos muziejuje, o nuo 1978-ųjų korespondente Kaune leidžiamame laikraštyje „Statybų pastoliuose“ (1981 m. buvo savaitraščio redaktorė).

1988 m. prasidėjęs Lietuvos atgimimo judėjimas ne tik sužadino Rimutės stiprius vidinius jausmus, bet ir atvėrė naujas veiklos galimybes: ji aktyviai įsitraukė į „Sajūdžio“ veiklą.

Dirbdama „Drobės“ gamybinio susivienijimo radijo laidų redaktore, tapo viena iš pirmųjų Jono Basanavičiaus gimtosios sodybos atstatymo iniciatore.

Vėliau dirbo laikraščių „Vakarinis Kaunas“ ir „Kauno kraštas“ redakcijose, buvo priimta į Lietuvos žurnalistų sąjungą.  1995 metais bankrutavus jos buvusiai  redakcijai, Rimutė išvyko gyventi  į Jungtines Amerikos valstijas.

Dešimt metų praleidusi už Atlanto, daug pamačiusi ir patyrusi, Rimutė grižo į Lietuvą, nes ją traukė Tėvynės ilgesys.

Grįžusi ji pradėjo dirbti žurnaliste laikraščio „Jonavos balsas“ redakcijoje.

2007 m. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius R. Lipšienę pakvietė dalyvauti parapijos leidžiamo „Prisikėlimo“ laikraščio redkolegijos veikloje, ji tapo parapijos spaudos atstove, Pastoracinės tarybos nare.

Paraginta klebono, Rimutė 2007 metais įkūrė Kristaus Prisikėlimo parapijoje pagyvenusių žmonių sambūrį “Senjorai”, kurio tikslas – nepaisant amžiaus džiaugtis gyvenimu, pajusti gyvenimo pilnatvės pojūtį, tobulėti, pažinti vieni kitus, išnaudoti savo sugebėjimus ir jausti, kad esame reikalingi vieni kitiems.

Keturiolika metų ji su meile ir pasiaukojimu vadovavo 50 senjorų grupei, nuoširdžiai rūpinosi jų kultūriniu bei dvasiniu gyvenimu, pakviesdama į susitikimus dvasininkus, meno ir kultūros atstovus, gydytojus, rengdama pažintines ekskursijas po visą Lietuvą. Rimutė kartu su senjorais aktyviai dalyvavo parapijos renginiuose, talkose, Švč. Sakramento adoracijose. Ji buvo tarsi didelės senjorų šeimos mama, kuri visada išklausydavo, patardavo, paguosdavo.

R. Lipšienė buvo aktyvi Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narė, rašė straipsnius apie vykstančius parapijoje renginius į parapijos laikraštį „Prisikėlimas“ ir internetinį puslapį.

Rimutė su didele atsakomybe atvykusiems į baziliką piligimams vesdavo ekskursijas, valandų valandas galėdavo pasakoti apie Kristaus Prisikėlimo bazilikos praeitį ir dabartį. Tai liudija atsiliepimai svečių knygoje.

Už aktyvią ir nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu Rimutė Lipšienė buvo apdovanota Kauno arkivyskupijos Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2015 m.) ir už nuoširdų bei kūrybingą vadovavimą parapijos pagyvenusių žmonių sambūriui „Senjorai“ Kristaus Prisikėlimo parapijos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ (2015 m.)

Rimutės Lipšienės nuveikti darbai parapijai ir visuomenei išliks mūsų mintyse ir širdyse!

Urna su Rimutės Lipšienės palaikais bus pašarvota Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

2021 m. kovo 3 d., trečiadienį, 16.00 val.

Šv. Mišių malda už Rimutę – 18.00 val.

Po šv. Mišių – In memoriam Rimutė Lipšienė.

2021 m. kovo 4 d., ketvirtadienį, atsisveikinimas nuo 9.00 val. iki 13.00 val. ir išlydėjimas į Girkalnio kapines Raseinių r.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021