Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Šventadienio mintys

Viešpaties Apsireiškimas (Trys karaliai), C (Mt 2,1-12) (2010-01-03)

Klebono mons. V. Grigaravičiaus homilija

 

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: “ Kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti (Mt 2, 1-2)”.
Ar ne keista ir stebėtina, kad Erodui apie Kristaus gimimą praneša ne angelai ir ne tikintys žydai, o pagonys – išminčiai atkeliavę iš Rytų. Dar didesnę nuostabą kelia tai, kad Erodas šia žinia ne apsidžiaugė, o priešingai, sunerimo, kaip skaitome Evangelijoje: „Tai išgirdęs, Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė“ (Mt 2,3).
Kodėl? Kas išgąsdino Erodą ir visus Palestinos žydus? Juk šią žinią turėjo visi žydai sutikti su dideliu džiaugsmu: pagaliau, atėjo ilgai lauktas Mesijas – Išganytojas.

Prisiminkime truputį istoriją. Palestina tuo metu nebuvo savarankiška. Ji buvo pavaldi Romos imperijai. Keturiasdešimt metų prieš Kristaus gimimą Romos senatas Erodą išrinko visų žydų karaliumi. Nors jis buvo žydų tikėjimo, tačiau buvo pataikūnas ir palankus Romos imperatoriui. Visi okupantai savo atstovais visada pasirenka veidmainius, pataikūnus, bailius, nes tokie ištikimiausiai tarnauja svetimtaučiams, viską daro , ką liepia okupantai, kad tik išsilaikytų valdžioje. Mes puikiai žinome ir patyrėme, kad tas, kuris paima valdžią į savo rankas geruoju niekados jos neatsisako. 

 Erodas – istorinė asmenybė. Jis buvo pakankamai gabus ir gudrus. Jo valdymo metais Palestinoje buvo pastatyta keletas teatrų, hipodromas nepaprastai gražiai išpuošta Jeruzalės šventovė. Nežiūrint to, kad Erodas buvo tikintis žydas, jis buvo didelis tironas, kad įtiktų Romos imperatoriui , daug žmonių yra nužudęs arba pasodinęs į kalėjimą.
Taigi, Erodas buvo despotas, pataikūnas ir keturiasdešimt metų išbuvęs valdžioje. Tad, natūralu, kad žinia apie gimusįjį Išganytoją jį nugąsdino. Jeruzalės gyventojai, žinodami Erodo žiaurų būdą, nujautė, kad Išganytojo gimimas geruoju nesibaigs, todėl taip pat sunerimo. Studijuodami Evangeliją, mes matome, kaip įvairiais būdais Dievas prabyla į žmogų. Į piemenėlius prabilo per angelus, į Erodą – per garbingą išminčių delegaciją iš Rytų, vyriausiems kunigams - per Šv. Raštą. Į Rytų išminčius Dievas prabilo per jų mokslus. Jie buvo mokslininkai – astronomai, matematikai, filosofai. Tyrinėjant dangų, išminčiai pamatė žvaigždę, kuri juos ir atvedė pas Kūdikėlį Jėzų.

Mes matome kaip skirtingai visi reagavo į žinią apie Jėzaus gimimą. Piemenėliai skubiai nuskubėjo į tvartelį, įsitikinti ar tiesą sakė angelas ir šią džiugią naujieną nuskubėjo pranešti kitiems. Rytų išminčiai džiaugsmingai atskubėję, pagarbino kūdikėlį ir įteikė dovanų. O per angelą sužinoję Erodo piktus kėslus, pasuko kitu keliu. Žydų aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai, karalius Erodas sutiko žinią su nerimu, jie net išsigando. Parodaksalu, kad tie, kurie turėjo labiausiai apsidžiaugti, skelbti visiems Gerąją Naujieną, pasielgė priešingai.

Mieli tikintieji, mes lankome šventąsias vietas, kurios akivaizdžiai liudija apie antgamtinę tikrovę, apie Dievo buvimą. Šiandien pats ryškiausias ženklas mums yra ši švytinti, didinga tautos Šventovė – mūsų Bažnyčia, kuri prieš penkis metus atvėrė duris. Džiugu matyti, kiek daug tikinčiųjų susirenka čia sekmadieniais, ypač švenčių metu. Džiugina ir tai, kad vis daugiau jaunų veidų matau ne tik šventadieniais, bet ir vakarais.

Mielieji, Šv. Raštas kviečia mus elgtis taip, kaip Evangelijos trys išminčiai. Vos tik mūsų sieloje įsižiebs nauja mintis – tarsi nauja žvaigždė, kviečianti palikti senąjį pasaulį ir eiti ieškoti laimingesnio, šviesesnio, tai nedelsdami palikime viską ir skubėkime pas Jėzų, į Jo šventąją Bažnyčią. Tik patikint Jėzui savo vargus, skausmus ir nesėkmes, gali nurimti širdis ir džiaugsmingai sušukti: „Viešpatie, leisk būti šalia Tavęs! Mano vienintelis troškimas ir vienintelis džiaugsmas tebūna vis giliau pažinti Tavo valią ir joje atrasti Tavo meilę!”. Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015