Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kanoninės vizitacijos parapijoje iškilmingas užbaigimas (2010-05-16)

Paskelbta: 2010-05-17

 

Š. m. vasario mėn. Kauno vyskupas augziliaras J. Ivanauskas kartu su arkivyskupijos sielovados komanda lankėsi parapijoje. Vizito metu jie susipažino su parapijos veikla per 2006-2009 metus, o gegužės 16 d., Viešpaties Žengimo į dangų dieną,  kanoninę vizitaciją parapijoje iškilmingomis šv. Mišiomis baigė Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ.

Arkivyskupui pasisveikinus su tikinčiais, parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius perskaitė veiklos ataskaitą už 2006-2009 metus (išsamiai žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=16).

Iškilmingai Eucharistijos  liturgijai vadovavo arkivyskupas, konselebravo mons. A. Grušas, mons. A. Jagelavičius ir parapijos kunigai.

Homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie tai, kad Jėzus atlikęs Dievo pavestą misiją, atsisveikinęs su mokiniais, pakilo į dangų. Nuo šiol Bažnyčia pradėjo savo istorinę kelionę po pasaulį. Pirmieji žingsniai buvo sunkūs. Anuo metu liudyti Kristų tai tas pats, kas pasmerkti save mirčiai. Ne mažiau sunkūs ir dabar, nes daugumai Evangelija nepriimtina. Ji griauna stabus, kurių garbinimas paremtas vien pinigų darymu. Mūsų amžiuje reikia ne tik dorų ir ištikimų kunigų, bet ištikimų, atsidavusių pasauliečių, kurie savo gyvenimu liudytų, kokia laimė gyventi Kristaus šviesoje. Ką reiškia liudyti Kristų? Ar vien tik kalbėti apie Jėzų? – Taip ir ne. Svarbiausia gyventi Evangelija, gyventi taip kaip mokė Kristus. Arkivyskupas apsistojo ties keletu aspektų.

Pirma, Kristus pavadino save – Esu tiesa. Todėl tiesa turi spindėti visame mūsų elgesyje. Būkime nuolankūs, gebantys pripažinti savo klaidas, gerbti kiekvieną žmogų, net patį mažiausiąjį, net nusikaltėlį, nes jie visi yra Dievo paveikslas.
Šiandien skleidžiama erezija, kad kiekvienas gali turėti savo tiesą, kaip jam patogu. Kristaus liudytojai turi ginti tiesą, atsispirti įvairioms brukamoms negatyvioms nuomonėms.

Antra. Dievas yra Meilė. Kas myli, tas gyvena Dieve, ir Dievas gyvena jame.
Meilė – tai antrasis krikščionio bruožas, kuris nesuderinamas su savimeile, egoizmu, savanaudiškumu. Kristus įsakė ne ponauti, ne viršininkauti, nelaukti, kad tau mazgotų kojas, bet pirmam tai daryti. Apaštalas Paulius paliko nepaprastai gražius žodžius apie meilę (žr. 1 Kor 13,4-8). Tik tokios meilės besilaikantis žmogus gali būti Kristaus liudytojas.

Trečia, - tai džiaugsmas. Tikrasis krikščionis nevaikšto susikrimtęs, surūgęs, kažkuo nepatenkintas. Tie, kurie gyvena meilėje ir tiesoje, turi būti džiūgaujantys. „Visuomet džiaukitės ir dar kartą džiaukitės“ – kviečia apaštalas Paulius.
Gyventi tiesoje ir meilėje nėra lengva, todėl Kristus pažadėjo duoti jėgų iš aukštybės - atsiuntė Šventąją Dvasią, kurios dovanas gauname per Krikštą, Sakramentus, švęsdami Eucharistiją.

Baigdamas arkivyskupas palinkėjo gražaus Kristaus liudijimo pasaulyje.

Po palaiminimo pastoracinės tarybos narė R. Lipšienė padėkojo arkivyskupui, pasidžiaugė jo apsilankymu parapijoje ir įteikė puokštę gėlių.

                    Birutė Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021