Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didžiojo penktadienio pamaldos parapijoje (2023-04-08)

Paskelbta: 2023-04-08

Balandžio 7d., Didįjį penktadienį, Bažnyčia susiburia apmąstyti Viešpaties kančios ir mirties, tai skaudžiausia šios savaitės diena kviečianti ne tik įsijausti į Jėzaus kančią, bet ir giliau suvokti Jo auką.


 Ši diena yra vienintelė diena metuose, kai bažnyčiose neaukojamos Mišios. Šį vakarą pagarbiname Kryžių, kuris yra ne tik Jėzaus mirties, bet ir prisikėlimo ženklas.


Prieš Kristaus Kančios pamaldas parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras supažindino su šio penktadienio pamaldomis, susidedančiomis iš keturių dalių, tai Žodžio liturgija, Šventojo Kryžiaus pagerbimas, Komunija ir procesiją į Kristaus kapą.

Pamaldos prasidėjo tylia procesija - prie altoriaus atėjo patarnautojai, dvylika vyrų, patarnautojai, diakonas Benas Ulevičius, Kunigų seminarijos klierikas Deividas Dumskis, kun. Petras Pich ir vikaras kun. Nerijus Pipiras.


 Atmenant Jėzaus maldą Alyvų sode prieš savo kančios valandą, jo nusižeminimą ir klusnumą iki kryžiaus mirties, vikaras kun. N.Pipiras, parpuolęs ant žemės kryžiumi prieš altorių, tyliai meldėsi ir kartu su klūpančiais tikinčiaisiais dėkojo Jėzui, kad savo kančia ir mirtimi mus atpirko iš nuodėmių vergijos.

 „Nors ir buvo žiauriai kankinamas, bet pakluso, - burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpiama, taip jis nepratarė žodžio (Iz 53, 3-7),“ - Dievo Žodį skelbė parapijos bendruomenės nariai.


 Jėzaus Kristaus kančios istoriją pagal Joną (Jn 18, 1 – 19, 42) jaudinančiai perteikė kun. N. Pipiras ir parapijos jaunų šeimų ratelio nariai.

 Homiliją sakęs  parapijos vikaras kun. N.Pipiras pakvietė su didžia pagarba bei dėkingumu žvelgti į Nukryžiuotąjį ir tyromis širdimis pasitikti Prisikėlimo rytą.

 Iškilmingoje visuotinėje maldoje, kurią giedojo diakonas Benas  melstasi už Bažnyčią, už dvasininkus, už netikinčiuosius, už nepripažįstančius Dievo, už kenčiančius.


Žodžio liturgijos pabaigoje vikaras kreipėsi į tikinčiuosius prašydamas savo auka paremti veiklą Šventojoje Žemėje.

Kryžiaus pagerbimo apeigose parapijos vikaras nudengė kryžių giedodamas: „Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio Atpirkėjas“, chorui atsakant: „Ateikite, pagarbinsime jį". Nudengtą kryžių priklaupdami ir bučiuodami pagarbino kunigai, diakonas, patarnautojai ir dvylika vyrų, dalyvaujančių apeigose.Po šv. Komunijos, giedant „Verkit, Dievo angelai, šventieji“, Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo nuneštas į Kristaus kapą.

Pasibaigus pamaldoms, dalis tikinčiųjų išskubėjo prie Kauno Įgulos bažnyčios  dalyvauti Kryžiaus kelio procesijoje. Likę bazilikoje tikintieji dar ilgokai nesiskirstė: norėjo pagerbti ir pabučiuoti kryžių, pasimelsti prie Kristaus kapo ir padėkoti už didžią Atpirkimo malonę, už tai, kad Jėzus visada šalia.


                                                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021