Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė atsisveikino su iškeliavusiu pas Viešpatį Pastoracinės tarybos nariu Gintautu Paulausku (2021-04-19)

Paskelbta: 2021-04-19


 Š.m. vasario 28 d., sekmadienį, parapijiečius pasiekusi netikėta žinia dėl Pastoracinės tarybos narės Rimutės Lipšienės mirties prislėgė visus.

Ir štai vėl netektis Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenei. Balandžio 16 d. po sunkios ligos, eidamas 62-uosius metus, pas Viešpatį iškeliavo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinės tarybos narys Gintautas Paulauskas.


Su liūdesiu, malda ir prisikėlimo viltimi išgyvename šią netektį. Nuoširdžiai užjaučiame Gintauto šeimą: mamą Anelę, žmoną Aureliją, sūnų Justą ir dukrą Rasą, artimuosius.

Į amžinąjį gyvenimą išlydime išskirtinį savo bendruomenės narį – dosnų, veiklų, iš visos širdies atsiliepiantį į kasdienius Bažnyčios rūpesčius žmogų, dorą, uolų kataliką, savo pasiaukojamu darbu ir pavyzdžiu liudijantį Dievo ir artimo meilę.

Balandžio 18 d. Gintautas, žvelgiantis iš nuotraukos, sugrįžo į išpuoštą baziliką , tik urnoje apsuptoje baltų gėlių vainiko. Jis atėjo paskutinį kartą, atėjo atsisveikinti su visais.


Nuo 15.00 val. su baltu gėlės žiedu rankose atsisveikinti su Gintautu atėjo jo pažįstami, artimieji, kurso draugai, tikintieji, Pastoracinės tarybos nariai.

Į 18.00 val. šv. Mišias bazilikoje pasimelsti už a.a. Gintautą Paulauską pakvietė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Klebonas su jauduliu dalijosi mintimis, iš paskutinio susitikimo su Gintautu. Jam įstrigo viena pasakyta Gintauto mintis: „Viskas Dievo valioje, darysime ką galime“.


Monsinjoras pradėjęs homiliją žodžiais: „Kai susiduriame su mirtimi, ypač, kai ji iš mūsų tarpo išplėšia pakankamai jauną, dar daug ką gyvenime galėjusį nuveikti, mes su liūdesiu atsidūstame: „Kodėl, Viešpatie, kodėl per anksti pasišaukei?“, - remdamasis Šventuoju Raštu kalbėjo apie laiko ir mirties prasmę. „Mes, tikintieji, tikime, kad visi Jėzaus pažadai išsipildo. Jėzus prisikėlė ir tai garantas visiems, kurie Jį tiki, gyventi kartu su Juo amžinai Dangaus karalystėje. Tegul mūsų nuoširdi malda palydi Gintautą į amžinuosius Tėvo namus“, - baigė homiliją monsinjoras.

Pasibaigus šv. Mišioms mons. V. Grigaravičius ir vikaras kun. J.Grigonis atliko atsisveikinimo apeigas prie urnos.


Po šv. Mišių parapijos klebonas pakvietė visus pabūti valandėlę kartu su Gintautu, pasidalinti prisiminimais, padėkoti jam. Atsiminimų ir padėkos vakarą, skirtą Gintautui pradėjo mons. V. Grigaravičius.


Monsinjoras su gilia meile ir nuoširdumu dalijosi mintimis apie Gintautą Paulauską.

Remdamasis nekrologu, klebonas kalbėjo: „Gintauto kruopštumą, atsakingumą, atsidavimą parapijai matė visi Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai: jis prisidėjo prie V. Kašubos horeljefo „Prisikėlęs Kristaus“ darbų bazilikoje, dalyvavo Kryžiaus kelio stočių sukūrimo projekte, bazilikos šventoriaus grindimo akmenimis projekte, vadovavo infraraudonųjų spindulių šildymo sistemos įrengimui bazilikoje. Tai tik keletas atliktų darbų, prie kurių su savo mokslų daktaro nuomone ir dalykiškais patarimais pirmasis buvo Gintautas“.

Atsiminimų vakarą tęsiantis Gintauto draugas Vidmantas  su ašaromis akyse kalbėjo, kad Gintautas išliks prisiminimuose kaip šeimos žmogus, kaip pareigos ir žodžio žmogus, geras katalikas, Alaušo ežero mylėtojas bei visažinis.


Kursiokas Rimas dalijosi prisiminimais iš studentavimo laikų, vėliau iš jų šeimų bendravimo, poilsio prie Alaušo ežero.


Sūnus Justas padėkojo visiems atvykusiems pagerbti ir prisiminti tėvelį Gintautą.


Intarpuose skambėjo Kauno muzikinio teatro solistės Ritos Preikšaitės giesmės, akompanavo Dalia Jatautaitė.


Gintautas Paulauskas bus palaidotas 2021 m. gegužės 8 d., Gegužinės parapijos kapinėse, dalyvaujant šeimos nariams (Gintauto noru).

Tegul Gintautas ir toliau gyvena mūsų mintyse ir darbuose! Ilsėkis ramybėje !

Atsisveikinimo šv. Mišių ir In memoriam Gintautas Paulauskas  pakartojimą galite stebėti, prašome jungtis:  https://www.youtube.com/watch?v=Yi315_lgTRQ


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021