Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji meldėsi už a.a kun. Viktorą Brusoką (2016-01-17)

Paskelbta: 2016-01-18

Sausio 17 d. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje per Sumos šv. Mišias buvo paminėtos buvusio Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono kun. Viktoro Brusoko pirmosios mirties metinės.

Šią maldos intenciją itin pabrėžė prie presbiterijos stovėjęs A†A kunigo Viktoro Brusoko portretas šalia degančios Velykinės žvakės.

Šv. Mišias aukojęs  parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius pakvietė visus ypač pasimelsti   už kun. Viktorą Brusoką, kuris rūpinosi Tautos šventovės atstatymo darbais, ir, kaip įprasta,  per Sumos Mišias, už visus bažnyčios aukotojus bei geradarius.”

Pasibaigus Eucharistijos šventimui, visi sugiedojo „Viešpaties Angelą“.


A†A kun. Viktoras BRUSOKAS (1935 05 16–1963 04 10–2015 01 17)
Kun. Viktoras Brusokas į Kristaus Prisikėlimo parapiją altaristu vikaru buvo paskirtas 1993 m. kardinolo Vincento Sladkevičiaus. 1995 m. kun. Viktoras Brusokas paskiriamas Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu. Tuo metu vyko Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbai, todėl jam reikėjo šiuos darbus prižiūrėti ir ieškoti lėšų jiems vykdyti. Jo gyvas ir nuotaikingas būdas padėjo įveikti nemažai sunkumų, kurie tuo metu persekiojo bažnyčios atstatymo darbus. Kun. Viktoras klebonu išbuvo septynerius metus, kol sveikata nebeleido pakelti vis didėjančios darbų naštos. 2002 m. kovo mėn. jis buvo paskirtas Kristaus Prisikėlimo parapijos altaristu ir, kiek leido jėgos, tarnavo tikintiesiems, aktyviai dalyvavo bendruomenės gyvenime. 2009 metais, sveikatai dar labiau susilpnėjus, apsigyveno Marijampolės specialiuosiuose globos namuose. 2015 m. sausio 17 d., eidamas 80-uosius metus, kunigas Viktoras Brusokas mirė. Jo paties pageidavimu, jis palaidotas savo tėviškės Daukšių bažnyčios šventoriuje.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021