Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos ir institucijų vadovų posėdis (2015-09-09)

Paskelbta: 2015-09-10

Rugsėjo 9 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko pirmasis po vasaros atostogų parapijos institucijų posėdis.

Posėdyje dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos vikarai kun. Julius Grigonis, kun. mrg. Linas Šipavičius  ir kun. Virginijus Lenktaitis.

Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras kunigas mrg. Linas Šipavičius.


Per homiliją kunigas Linas kalbėjo, kad šios dienos skaitinyje iš šv. Pauliaus  Laiško tesalonikiečiam kalbama apie tenykštės krikščionių bendruomenės nerimą laukiant Viešpaties sugrįžimo dienos.  Jiems apaštalas Paulius rašė, kad  nežinome, kada tai įvyks, todėl visą laiką turime budėti ir gyventi kaip šviesos vaikai, guosdami bei stiprindami vieni kitus.

Apaštalas ir mus ragina šią mūsų turimą viltį liudyti kitiems. Tai ir bus tikra paguoda, tikras abipusis stiprinimas. „Prašykime Viešpatį malonės, kad ta vilties sėkla, kurią Jis pasėjo mūsų širdyse bręstų ir augtų“, -baigė homiliją  kunigas Linas.

Po šv. Mišių posėdis vyko parapijos konferencijų salėje. Susirinkusius pasveikino mons. Vytautas Grigaravičius ir pakvietė kartu vieningai darbuotis parapijos bendruomenės labui.


„Vienas nieko negali, bet kartu darbuojantis mes galime daug ką nuveikti. šiais metais kviečiu  visus nuoširdžiai darbuotis atsiliepiant į mūsų popiežiaus Pranciškaus kvietimą - guosti ir stiprinti vieni kitus, matyti tuos, kuriems turime parodyti gailestingumą, ir šiais metais padaryti tai, ko galbūt nesuspėjome ar nepajėgėme atlikti pernai. Smagu, kad žmonės domisi mūsų parapijos veikla. Džiugu, kad Bažnyčiai suteiktas bazilikos titulas, ir tai parodo, jog parapijos bendruomenė nuoširdžiai darbuojasi Viešpaties garbei. Tai mus dar labiau įpareigoja pasitempti ir padėti mūsų parapijos žmonėms stiprinti ryšį su Dievu, tapti gyva bendruomenės dalimi“, - kalbėjo klebonas.

Visų parapijos institucijų koordinatoriams parapijos klebonas įteikė skyrimus, įpareigojančius dirbti su suburtais žmonėmis, ir paragino sėkmingai darbuotis  Bažnyčios sielovadiniame darbe, tiek misijinėje, tiek katechetinėje, tiek pastoracinėje veikloje.

Posėdžio pabaigoje klebonas pasveikino Pastoracinės tarybos - narių tarpe esančią Rimo ir Ginos - Emilijos Butkus, kurie atšventė  santuokinio gyvenimo 45 -erių metų sukaktį. (G. ir R. Butkų šeima nuo 2002 m.yra Pastoracinės tarybos nariai). Monsinjoras palinkėjo ir toliau būti tuo gražiu krikščioniškos šeimos pavyzdžiu jaunoms parapijos šeimoms.

Po posėdžio  vyko agapė.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021