Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos parapijoje (2008-03-14)

Paskelbta: 2008-03-15

Kovo 14-ąją dieną, 17 val. himnu Šventajai Dvasiai mūsų parapijoje prasidėjo gavėnios rekolekcijos (pirmoji diena). Jas pradėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Po himno, kaip ir kiekvieną gavėnios penktadienį, buvo einamas ir apmąstomas Kryžiaus kelias.

Šv. Mišių pradžioje klebonas pakvietė susimąstyti, įsigilinti į save, ištirti savo sielos reikalus ir atlikti velykinę išpažintį.
Homilijoje klebonas priminė šv. Juozapą, kuris ypač švenčiamas pasaulyje. Italijoje šv. Juozapo diena sutapatinama su tėvo diena. Šv. Juozapo šventė, tai svarbus akcentas gavėnios laikotarpyje. Tai paklusnumo ir nuolankumo Dievui pavyzdys.
„Mes turime būti klusnūs Dievo tarnai ir paklusnumo dvasia auklėti savo vaikus“ – kalbėjo dekanas.                                          

Baigdamas pakvietė daryti apdairius žingsnius, nuolat mąstyti apie šeimos, vaikų, anūkų dvasinį gyvenimą. Nuoširdžia malda prašyti Dievo, kad prarasti vaikai sugrįžtų prie tikėjimo, nes tai vienintelis šansas jaustis laimingu jau čia žemėje.

Antroji diena, šeštadienis

Rekolekcijos prasidėjo 17 val. Švč. Sakramento garbinimu ir Graudžiais verksmais, kuriuos vedė parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

Šv. Mišioms vadovavo rekolekcijų vadovas Pagėgių parapijos klebonas kun. Vytautas Gedvainis. Jis homiliją pradėjo klausimu ir atsakymu: “Kuo mums įdomus šv. Juozapas, kurio šventę minime? Tuo, kad buvo pašauktas patarnauti pačiam Dievui”. Ir toliau tęsė: – Jei aš pasakysiu, kad ir tu esi išrinktas patarnauti Dievui, tai nustebęs paklaustum: “Kodėl?” Kiekvienas mąstome, kad esame silpni, pilki, pavargę nuo gyvenimo, kaipgi galime patarnauti Dievui? Šv. Juozapas buvo panašus į mus, ir jis tarnavo Viešpačiui. Jūs tarnaujate Dievui, padėdami žmogui. Kaip? Melsdamiesi už jį, prašydami, kad jis sutiktų gerą žmogų, tariantį jam šiltus žodžius. Melskitės, kad kiekvienas liūdintis, nesugebantis mylėti, vienišas priimtų Kristų. Pasiūlykite skaityti Šventąjį Raštą.

Baigdamas homiliją, kun. V. Gedvainis pasiūlė ateinančią savaitę paskaityti Šv. Raštą, pasimelsti už tą, kuris atpirktas Jėzaus, bet to nežino, už tą, kuris pavargęs, nuliūdęs, pasimetęs. Ir Dievas toliau padarys savo darbą.

Trečioji diena, sekmadienis

8 val. ryto šv. Mišioms vadovavo vyskupas emeritas Romualdas Krikščiūnas, kartu konselebravo kun. Viktoras Brusokas.

Rekolekcijų vadovas kun. Vytautas Gedvainis homiliją pradėjo žodžiais: – Mielieji, aš stebiuosi jumis, kad taip anksti atėjote pagarbinti Dievą, atitrūkę nuo visų darbų. Pagrindinė homilijos mintis – priminti tikintiesiems pasakojimą iš Evangelijos apie šeimininką, sodininką ir nevaisingą figmedį. Jau keletą metų figmedis neduoda vaisių, ir šeimininkas nusprendė jį išrauti. Tada sodininkas prašo šeimininko dar palikti medį, galbūt dar duos vaisių. Mielasis, tu esi pasodintas - Dievo medis pasaulyje. Pamąstyk, kokį vaisių duosi? Bijok, kad nebūtum nukirstas. Būkite nuoširdūs, atlaidūs vienas kitam! Matau šį rytą daug pagyvenusių, anksti atsikėlusių, kantriai stovinčių. Ačiū, kad atėjote, bet nepamirškite to kasdien. Ateina laikas patarnauti Dievui. Melskis už kitus prašydamas: ”Viešpatie, laimink visus, kad jie duotų gerų vaisių...“

9.30 val. sausakimšoje Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišioms vadovavo kun. Mindaugas Pukštys. Rekolekcijų vedėjas kun. Vytautas Gedvainis homilijoje kalbėjo: – Šiandien – Verbų sekmadienis. Kristus ateina už mus numirti, mus atpirkti. Ką reiškia Viešpats mums? Kaip atsilyginsime Jam? Mielieji, ateidami į bažnyčią, ryte ir vakare kalbėdami maldas, atsiversdami Šv. Raštą, klausydami Dievo žodžio, ištiesdami pagalbos ranką vargstančiam, nelaimingam, užjausdami ir rodydami meilę artimajam – tai darydami kiekvieną kartą ateinate pas Dievą. Koks mūsų gyvenimas? Vis bėgame, skubame, nieko nepastebime, nematome, dažnai išsprūsta piktas žodis. Kada mylėti, kada gyventi? Būkite jautrūs vieni kitiems.. Ateikite kasdien, priimkite Šv. Komuniją už tuos, kurie yra toli nuo Dievo, paklydę klaidžioja patamsyje.

11 val. šv. Mišioms vadovavo pats rekolekcijų vadovas. Homilijoje kunigas džiaugėsi tikinčiųjų gausa:
– Tikra palaima matyti jūsų tiek daug. Kai šventinau verbas, mačiau jūsų šiltas geras akis. Koks džiaugsmas matyti jus čia, ir nesvarbu, kas tu bebūtum, ar tikintis, ar atėjai tik iš tradicijos, smalsumo. Tu esi Viešpaties atpirktas! Kristus savo mokiniams kalbėjo: „O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs” (Jn 12,32). Ir sunku suvokti, kodėl aš tikiu, kodėl mintimis degu troškimu prisiliesti prie Jėzaus pervertų rankų. Jėzus yra mano pagalba, mano gerumas, mano išganymas. Šv. Mišių metu kunigas sakys: “Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina nuodėmes”. Ir kiekvienas atsakys: „Viešpatie, nesu vertas…” Ir šiuose žodžiuose slypi tikėjimas, viltis, kad būsi išganytas. Saugokite tą tikėjimą!

12.30 val. šv. Mišioms vadovavo kun. Julius Grigonis.
Homiliją rekolekcijų vadovas pradėjo žodžiais: „Šv. Raštas pateikė Kristaus paskutinių gyvenimo akimirkų įvykius. Ten sutikome save Petro, Judo, Simono Kireniečio, gailestingųjų moterų, Veronikos asmenyse. Sutikome begalinę Dievo meilę”. Kun. V. Gedvainis priminė pasakojimą iš Evangelijos, kai apaštalai Jėzaus paklausė, kodėl jie negali išvaryti demonų. Jėzus atsakė: „Ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda”. (Mk 9, 29) Aš žinau, kaip jums sunku susikaupti maldai po sunkių įtempto darbo dienų. Manote, mums, kunigams, lengva? Kai grįžti vakare, įkrenti į lovą, nejučiomis užmiegi, visiškai neturėdamas jėgų melstis. Jėzus sako, kad maldą reikia palydėti pasninku. Lietuviai turi juokingiausią sampratą apie pasninką: svarbiausia nevalgyti mėsos, o žuvies gali valgyti kiek nori. Tikroji pasninko prasmė – tai savęs apvaldymas, tai pagalbai ištiesta ranka, tai meilė ir nuolankumas, dėmesys ir atlaidumas artimajam. Laiminkime vieni kitus nusišypsodami, apkabindami, prisiglausdami. Visą kitą darbą padarys pats Dievas.                            

18 val. vakarinėms šv. Mišioms vadovavo rekolekcijų vadovas kun. Vytautas Gedvainis. Jis homilijoje kvietė: „Mielasis, leisk Jėzui pažvelgti į Tave, prašyk Jo, kad vestų Tave į išganymą. Pamąstyk, kas būtų Tau, jei būtum netikintis? Kaip sunku būtų atleisti, atsiprašyti! Tikėjimas kviečia pradėti nuo savęs. Nelauk, kol kitas išties Tau ranką, ištiesk pirmas. Būk palytėtas Dievo kantrumu, tikėjimu ir meile“.

Po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos ir procesijos parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius (suspėjęs sugrįžti iš rekolekcijų Pagėgiuose) padėkojo kun. Vytautui Gedvainiui už rekolekcijas, jaunimas įteikė gėlių puokštę, o susirinkę tikintieji išlydėjo svečią plojimais.

                                                                                     Birutė Vasylienė


                                                                     

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021