Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos II Sinodui pasibaigus (2007-10-21)

Paskelbta: 2007-10-24

 

Spalio 20-21 vyko baigiamoji Kauno arkivyskupijos Sinodo sesija. Ji apibendrino ir paskutinį kartą, prieš aprobuojant ordinarui, koregavo Sinodo dokumentus. Pastarieji nagrinėjo kunigų gyvenimą ir tarnystę, pašaukimą kunigystei, brandinimą ir ugdymą, pasauliečių bendradarbiavimą sielovadoje, šeimų sielovadą, jaunimo sielovadą, katechetikos centrų veiklą, socialinę ir karitatyvinę veiklą, rengimą sakramentams ir jų šventimą, liturginį laiką ir erdvę, komunikaciją vyskupijoje, ekonominę parapijų veiklą.

Vyko penki posėdžiai, kuriuose sinodo komisijos išvadas pristatė komisijų pirmininkai. Mūsų klebonas mons. V. Grigaravičius kalbėjo pirmame posėdyje apie arkivyskupijos vidinę struktūrą ir penktajame posėdyje apie ekonominę parapijų veiklą.

Po komisijos pirmininkų pasisakymų vykdavo diskusijos, kurios pasižymėjo pasiūlymų įvairove ir gausumu. Tai rodo temų aktualumą nepaisant jų nagrinėjimo komisijose ir parapijose. Į visus pasiūlymus atsakinėjo komisijų pirmininkai. Baigiantis sesijai arkivyskupas S.Tamkevičius, pirmininkavęs visiems posėdžiams ir moderavęs diskusijas, apibendrino visus pasiūlymus.

Sinodo darbe dalyvavo 108 delegatai. Per dvi darbo dienas „nubyrėjo“ tik keli. Visi Sinodo posėdžiai pasižymėjo šilta atmosfera, delegatų pastangomis tobulinti dokumentus, atsiliepti jais į šių dienų aktualijas. Visi dokumentai sudaro 1093 punktus. Tai solidžios gairės Kauno Bažnyčiai (šis Sinodo dokumentuose pasirodęs terminas džiugina širdį) tęsti keliaujančios Bažnyčios misiją, pasibelsti į kiekvieno žmogaus širdį ir protą, apgaubti parapijas ir kitas tikinčiųjų bendruomenes kūrybinga Šventąja Dvasia.

Mūsų parapijai atstovavo ses. D. Kuzmickaitė ir Paulius Martinaitis. Daugiausiai pasiūlymų jie pateikė socialinės – karitatyvinės veiklos srityje siūlydami daugiau dėmesio atkreipti į įvairių labdaros organizacijų (pvz. samariečių ir kt.) veiklą, jaunimo sielovados srityje, katechetikos centrų veiklos srityje, siūlydami katechetikos centrui inicijuoti ir kuruoti tikybos mokytojų – krikščioniškų vertybių skleidėjų – dalyvavimą įvairiose švietimo įstaigų struktūrose.

Sinodas prasidėjo ir baigėsi iškilmingomis šv. Mišiomis, į posėdžių salę buvo iškilmingai įneštas Šv. Raštas. Visa tai buvo Šventosios Dvasios versmės, kurios stiprino kiekvieną delegatą, tuo pačiu ir visą Kauno Bažnyčią.


                        Kauno arkivyskupijos II Sinodo delegatas Paulius Martinaitis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021