Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Eucharistijos šventė „Eucharistija–amžinoji vienybė su Kristumi" parapijoje (2007-09-20 I-oji diena)

Paskelbta: 2007-09-20

Rugsėjo 20 d., 17 val. Atgailos pamaldomis parapijoje prasidėjo Eucharistijos šventė „Eucharistija – amžinoji vienybė su Kristumi”. 

Kun. lic. Artūras Kazlauskas Atgailos pamaldas pradėjo žodžiais: „Esame drauge, kad pajustume, gerai įsižiūrėtume į Dievą.“ Jis ragino sekti Kristumi, būti tokiais kaip Jėzus, dovanojančiais ir atleidžiančiais, pakvietė išgirsti Dievo žodį, kuris paliestų visų širdis.

Po homilijos parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius kvietė visus atlikti išpažintį. Tuo metu dešimt kunigų svečių  nuskubėjo į klausyklas, koplyčias klausyti išpažinčių. Po išpažinčių visiems norintiems buvo suteiktas Ligonio patepimas.

18 val. šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius,  konselebravo L. Baliūnas SJ, Palemono parapijos klebonas  kun. M. Bianco SDB, Petrašiūnų parapijos klebonas G. V. Tamošauskas OFM, Karmelitų parapijos alt. Jonas Račaitis, Arkikatedros alt. mons. V. Jalinskas, Įgulos bažnyčios kun. teol lic. A. Kazlauskas.

Sveikindamas susirinkusius, dekanas pakvietė nuolankiausiomis širdimis priimti Dievo gailestingumą ir Jo teikiamas malones.

Alt. mons. Vincentas Jalinskas homilijoje, su jam būdingu nuoširdumu ir humoru, komentuodamas Evangelijos ištrauką pagal Luką (Lk 7,36-50) kvietė pajusti Švč. Sakramento paslaptį, Jėzaus buvimą šalia, Jo daromus stebuklus.

Prieš šventę klebonas nuogąstavo: „Ar susirinks žmonių? Ar išnaudos progą priimti Dievo malonės dovanas?“ Nuogąstavimai nepagrįsti, nes susirinko labai daug tikinčiųjų, visi aktyviai dalyvavo Dievo malonių priėmime.

                                                                           

        Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021