Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 4 d. (trečiadienį) 12.00 val. „Lietuvos dvasios milžinai: Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“

Paskelbta: 2009-03-02

Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dailės projektas - akcija, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti

Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje


„Tėvynės globėjui“

O Kazimierai mūs,
Jaunikaiti taurus,
Tave šlovina šiandien Tėvynė,
Kad iš savo dienų,
Lyg lelijų baltų,
Sau šventumo vainiką nupynei.

Melsk jaunimui tautos
Išminties ir doros,
Lai tikėjimo apšviečia saulė,
Melsk Mariją karštai,
Kad užtartų Jinai
Nuodėmingąjį mūsų pasaulį.
          (Kun. Lionginas Kunevičius)

Dailės projekto – akcijos tikslai:
• Ugdyti mokinių vertybines nuostatas, estetinį suvokimą, kūrybinę iniciatyvą, domėjimąsi savo šalies istorija.
• Įvairių meninių priemonių pagalba skatinti atskleisti sakralumo ir dvasingumo reikšmę bei aktualumą šiandieniniame gyvenime.
• Skatinti jaunųjų kūrėjų sąlytį su sakraliuoju menu.
• Puoselėti mokinių kūrybines galias, sudaryti sąlygas jų raiškai sociokultūriniame gyvenime.
• Supažindinti visuomenę su mokinių kūrybine veikla.

PROGRAMA

11.30-12.00 – akcijos dalyvių registracija
12.00 – 12.40 – projekto – akcijos atidarymas, meninė programa:
• Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus žodis.
• Literatūrinė kompozicija „Po Tavo vardo šventumu pražysta lietuviškas pavasaris“. Atlieka Petrašiūnų vidurinės mokyklos mokiniai (vadovė mokytoja Vilma Bartaševičienė);
• Pranešimas „Šv. Kazimieras Lietuvos vardo tūkstantmečio šviesoje“ (pranešėjas mokytojas Z.Tamakauskas);
• Jėzuitų gimnazijos moksleivių ansamblis (vadovė mokytoja Erika Lukšienė);
• Fleita groja I-osios muzikos mokyklos moksleiviai (vadovė mokytoja Lidija Gomolickaitė - Grudzinskaitė).
12.40-15.00 – Koliažo kūrimas temomis:
• „Šv. Kazimieras – karalaitis, dvasingas jaunuolis, tikintis žmogus“;
• „Šv. Kazimieras mažojoje skulptūroje“;
• „Karūna Šv. Kazimierui“;
• „Trys lelijos ir Šv. Trejybės simbolika“;
• „Šv. Kazimiero koplyčios langas“;
• „Šv. Kazimiero idėjos šiandien“;
• „Šv. Kryžiaus simbolika“ ir kt.

Projekto – akcijos organizatoriai:
Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė V. Kučiauskienė
Miesto dailės mokytojų metodinės tarybos nariai: A.Augustis, A.Juškaitė, L.Jatulevičienė, R.Juodytė, R.Jazerskienė, D.Mockienė, R.Pranskūnas, B.Ulanavičienė, B. Zakarkienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015