Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Parapinė katechezė

Po Sutvirtinimo sakramento apeigų, 2014m.

    Dvasios vadovas - mons. Vytautas Grigaravičius

    Parapijos katechetė – Irena Romaškaitė,
    tel. 200883.

Parapinės katechezės tikslas – kreipti visų katechizuojamųjų širdis į Išganytoją Jėzų Kristų, kad vaikai ir jaunuoliai atrastų jame geriausią Draugą, o tėvai priimtų jį kaip asmeninį savo Gelbėtoją ir iš jo semtųsi jėgų sunkioms bei atsakingoms savo pareigoms vykdyti.

Uždaviniai:

  • atskleisti krikščioniškojo tikėjimo prasmę ir grožį;
  • paskatinti artimai bendrauti su Dievu kasdienybėje;
  • padėti įsitraukti į aktyvią veiklą statydinant gyvąją Bažnyčią parapijoje.

Rengimo sakramentams katechezė

Visi besirengiantieji sakramentams kviečiami dalyvauti Eucharistijos šventime sekmadienį 12.30 val.

Krikštas (plačiau apie Krikšto sakramentą...)

Vaikai nuo 7 metų , norintys priimti Krikšto sakramentą, rengiami kartu su vaikais, besiruošiančiais Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Norintys pasikrikštyti suaugusieji rengiami individualiai arba mažomis grupelėmis (po 2–3 asmenis) du kartus per savaitę. Vienas susitikimas trunka nuo 45 min. iki 1 val., dirbama katechetikos kabinete. Visas rengimo laikotarpis – nuo 3 mėn. iki 1 metų. Taikomi metodai: pokalbis, diskusijos, rekomenduojama literatūra individualiam darbui, įvairios vaizdinės priemonės, padalomoji medžiaga. Kasmet krikštui parengiama 6–10 suaugusiųjų.

Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentai (plačiau apie Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus...)


Vaikų katechezės užsiėmimas

Vaikai, paaugliai ir jaunuoliai iki 18 metų rengiami grupėmis (iki 30 asmenų), kurios sudaromos atsižvelgiant į katechizuojamųjų amžių. Vadovaujamasi Kauno arkivyskupijos programa „Vaikų rengimo pirmajai išpažinčiai ir pirmajai šv. Komunijai“.Taikomi metodai: pokalbis, diskusijos, darbas mažose grupelėse, žaidimai, animacijos, biblinės interpretacijos, improvizuota malda, giesmės, meditacija, piešimas, darbas su įvairiomis medžiagomis. Renkamasi kartą per savaitę (sekmadieniais) katechetikos kabinete, susitikimas trunka nuo 45 min. iki 1 val.


Vaikų katechezės užsiėmimas

Lygiagrečiai vyksta mokytojų savanorių organizuojamos katechetinės pratybos sakramentams besirengiančių vaikų tėvams. Prieš šventes ir kitus renginius jas tėvams veda parapijos katechetė I. Romaškaitė. Katechizuojamieji ir jų tėvai sekmadieniais dalyvauja šv. Mišiose, aktyviai įsitraukdami į liturgiją: skaito skaitinius, gieda atliepiamąją psalmę, neša aukas.

Prieš pradedant rengti naują grupę, parapijiečiams įteikiamos popierinės gėlės, ant kurių užrašyti sakramentams besirengiančių vaikų vardai, taip parapijos tikintieji paraginami melstis už konkretų vaiką. Parengus grupę, parapijiečiai kviečiami dalyvauti pirmosios Komunijos šventėje, kuria užbaigiama rengimo šiems sakramentams programa. Kiekvienais metais, talkinant mokytojams savanoriams, parengiama apie 130 vaikų.

Suaugusieji šiems sakramentams rengiami individualiai, per metus parengiama apie 7–10 suaugusiųjų.

Sutvirtinimo sakramentas (plačiau apie Sutvirtinimo sakramentą...)


Sutvirtinimo sakramento teikimo pamaldose

Šiam sakramentui rengiami tikintieji nuo 15 metų. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pradeda galioti Kauno arkivyskupo 2015 m. gegužės 27 d. patvirtinta Instrukcija dėl jaunuolių rengimo Sutvirtinimo sakramentui Kauno arkivyskupijoje. Nuo šiol rengimas šiam sakramentui vyksta vadovaujantis dokumente pateiktais nurodymais. Dirbama grupėse (iki 20 žmonių) kartą per savaitę.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015