Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Vikaras kun. mgr. Linas ŠIPAVIČIUS
Šv. Rašto magistras; Lietuvos sporto universiteto kapelionas; VDU Užsienio kalbų instituto dėstytojas; VDU Teologijos fakulteto bakalaurų darbo vadovas

Kun. Linas ŠIPAVIČIUS
    Gim. 1974 07 04
    Kun. 2006 04 22
    Parapijoje nuo 2015 08 11

Gimė Kaune.

Mokėsi Kauno 30-oje vid. mokykloje. 1992 m. įgijo vidurinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatą.

1998 m. įstojo į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų (MIC) kongregaciją.

2000 m. spalio 1 d. pradėjo mokytis Liubline, Kunigų marijonų seminarijoje, kuri yra prijungta prie Jono Pauliaus II Katalikiško Liublino universiteto.

2006 m. balandžio 4 d. Liublino katalikiškajame Jono Pauliaus II universitete apsigynė Šventojo Rašto Naujojo Testamento egzegezės magistro laipsnį su pedagoginiu pasirengimu.

2006 m. balandžio 22 d. priėmė kunigystės šventimus ir pradėjo eiti vikaro pareigas šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje Marijampolėje.2006 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti Marijampolės marijonų vidurinėje mokykloje kapeliono pareigose, buvo atsakingas už vykdomą „Prevencijos programą”, dėstė tikybą ir lotynų kalbą.

Nuo 2008 m. lapkričio 24 d. dirbo sielovadinį darbą Ruklos Šv. Dvasios parapijoje, talkino kapelionui kun. dr. A. Valkauskui Ruklos įgulos I kapelionate.

2010 m. rugsėjo 30 d. paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru ir Vytauto Didžiojo universiteto kapelionu.

Nuo 2010 m. spalio 1 d. Vytauto Didžiojo Universiteto Užsienio kalbų institute dėsto senąją hebrajų kalbą, o Teologijos fakultete bakalauro laipsniui įgyti - darbo vadovas.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. birželio 1 d. Kauno kunigų seminarijos Propedeutiniame kurse dėstė Biblinę Išganymo istoriją ir lotynų kalbą.

2012 m. spalio 12 d. paskirtas Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaru.

2012 m. gruodžio 21 d. paskirtas Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos kapelionu.

2014 m. birželio 23 d. paskirtas Lietuvos sporto universiteto kapelionu.

2015 m. rugpjūčio 11 d. paskirtas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015